API PNG cho nhà phát triển

Triển khai API trình chuyển đổi PNG.to để chuyển đổi bất kỳ Hình ảnh nào sang PDF, PNG, ICO, SVG, JPG, BMP, DOCS, DOC và hơn thế nữa; hoặc để chuyển đổi bất kỳ tệp nào thành Hình ảnh.


* Chúng tôi đang bổ sung nhiều chức năng hơn. Vui lòng tham khảo tài liệu API của chúng tôi để biết thêm thông tin


Nhận khóa API →
curl -POST 'https://png.to/v1/api' \
-F 'data=@/testing.pdf' \
-F 'data={"convert_to": "png"}' \
-H 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--output file.png
<?php
  $post_data = array(
    "data" => "{\"convert_to\": \"png\"}",
    "file_contents" => curl_file_create("file.pdf")
  );
  $fp = fopen("file.png", "w+");
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://png.to/v1/api");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "Authorization: <YOUR_API_KEY>"
  ));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  fclose($fp);
?>
import requests
import json

url = 'https://png.to/v1/api'
files = {'file': open('testing.pdf', 'rb')}
params = {'convert_to': 'png'}
data = {'data': json.dumps(params)}
headers = {'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'}

r = requests.post(
  url,
  files=files,
  data=data,
  headers=headers
)

with open('file.png', 'wb') as f:
  f.write(r.content)
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let req = request.post({
  url: 'https://png.to/v1/api',
  headers: {
    'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'
  },
  formData: {
    file: fs.createReadStream('file.pdf'),
    data: JSON.stringify({'convert_to': 'png'})
  }
});

req.on('response', function(response) {
  response.pipe(fs.createWriteStream('file.png'));
});