អ្នកកែសម្រួល PNG

កែសម្រួលឯកសារ PNG ឬរូបភាពរបស់អ្នក។


វិធីកែប្រែឯកសារ PNG

  1. ចុចប៊ូតុងផ្ទុកដើម្បីផ្ទុកឯកសាររូបភាពរបស់អ្នក

  2. ប្រើប៊ូតុងឧបករណ៍ដើម្បីអនុវត្តតម្រងផ្សេងៗគ្នាលើរូបភាពរបស់អ្នក

  3. អ្នកអាចមិនធ្វើវិញនូវការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដោយចុចប៊ូតុងមិនធ្វើវិញ។

  4. ចុចប៊ូតុងទាញយកដើម្បីទាញយកឯកសាររូបភាពរបស់អ្នក។

N

វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.5/5 - 8 ការបោះឆ្នោត


11,082 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!