පීඑන්ජී සංස්කාරකය

ඔබගේ PNG හෝ රූප ගොනු සංස්කරණය කරන්න.


PNG ගොනුවක් සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද

  1. ඔබගේ රූප ගොනුව උඩුගත කිරීමට පූරණය බොත්තම ක්ලික් කරන්න

  2. ඔබගේ රූපයට විවිධ පෙරහන් යෙදීමට මෙවලම් බොත්තම් භාවිතා කරන්න

  3. අහෝසි කරන්න බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ඕනෑම වෙනසක් අහෝසි කළ හැකිය.

  4. ඔබගේ රූප ගොනුව බාගත කිරීම සඳහා බාගැනීම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

N

මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.5/5 - 8 ඡන්ද


11,084 2020 සිට පරිවර්තනය!